L I B Ě C H O V   -    K O N S T R U K Č N Í   P R O J E K T
ATELIER   ING.  ARCH.  VOJTĚCHA                    6. SEMESTR            LADISLAV TEJKL         ČERVEN 1999

Každý ze 4 hnědých obdélníků představuje jeden výkres formátu A0 (120 x 84 cm)

  

 

Zpracováno ve 2D pomocí softwaru AutoCAD R14

Zpět na projekty